bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Opłaty    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     

OPŁATY

Duplikaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi wydaje duplikaty zaświadczeń o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, świadectw dojrzałości i ich odpisów, aneksów do świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz świadectw ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Wydanie duplikatu następuje po złożeniu Wniosku o wydanie duplikatu oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 26 zł (za każdy dokument) na konto:
23 1010 1371 0016 6122 3100 0000 lub w kasie OKE w Łodzi - ul. Praussa 4
(kopię wpłaty lub przelewu należy dołączyć do Wniosku o wydanie duplikatu).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).

OPŁATY ZA EGZAMIN
Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie $ 113 (Formuła 2017) i $ 56 (Formuła 2019) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu pkt. 2) dotyczy:
 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu o Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego.

  Wysokość opłat za egzamin:

  Według stanu od dnia 25 lutego 2023 r. opłata wynosi 250,25 zł

  W przypadku tylko jednej części egzaminu opłata wynosi:

 • w przypadku części pisemnej – 83,42 zł (1/3 wysokości opłaty),
 • w przypadku części praktycznej –166,83 zł (2/3 wysokości opłaty).
Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnosić na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się minimalne informacje identyfikujące zdającego, tj.:

 • imię i nazwisko,
 • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL
 • nazwa oraz oznaczenie kwalifikacji.
 • rodzaj egzaminu:
  ZK - zawodowy
  ZEX - zawodowy eksternistyczny
  EX - eksternistyczny przedmioty ogólne
  ZM - zawodowy młodociani

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

 • Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 • „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 • Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

 • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

 • Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 4., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu. Niewniesienie w terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 • Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 • Po wniesieniu opłaty w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. absolwent:
  1. przesyła dowód wpłaty na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ul. Praussa 4, 94-203 Łódź lub w formie załączników do e-maila na adres: opłaty.maturalne@lodz.oke.gov.pl
  2. składa kopię dowodu wniesienia opłaty (w tym samym terminie) dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty po terminie, jednakże nie później niż do dnia 31 marca.
 • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 4., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r., poz. 1497), tj. 674,00 zł (załącznik 26).

 • Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 8., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2021 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

 • Osoby ubiegające się o zwrot nienależnie wniesionej opłaty proszone są o pobranie wniosku i przesłanie go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (jako skan wypełnionego formularza). (załącznik)

Egzamin eksternistyczny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi pobiera opłaty za przystąpienie do egzaminów eksternistycznych.

Terminy wnoszenia opłat:
sesja zimowa – do końca grudnia
sesja jesienna – do końca sierpnia.

Wytworzył: CKE, OKE (2010-10-08)
Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:17:51)
Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2023-03-08 14:15:10)

 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer spacer