bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Załatwianie spraw \ Druki, formularze    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
DRUKI I FORMULARZE
DUPLIKATY

Wniosek o wydanie duplikatu
(zaświadczenia, świadectwa dojrzałości lub aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa potwierdzające kwalifikację zawodową, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)

Wniosek o ponowne wydanie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży)

Wnioski o wydanie dyplomu
- Wykaz absolwentów szkoły (wniosek o wydanie dyplomu dla dyrektora szkoły - doc
- Wykaz absolwentów szkoły (wniosek o wydanie dyplomu dla dyrektora szkoły - pdf

Wniosek o wydanie dyplomu - dla absolwentów szkół z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wniosek należy dostarczyć do OKE w Łodzi – osobiście lub pocztą - do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)

 • Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementami (Formuła 2012 i 2017)
 • Wniosek o wydanie dyplomu zawodowego wraz z suplementami (Formuła 2019)
 • Uwierzytelnienia i apostille

  Od 1 września 2018 r. uwierzytelnienia wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi świadectw, aneksów, dyplomów i zaświadczeń przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

  Jeżeli świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do dokumentu wydaje apostille.

  W celu uzyskania uwierzytelnienia lub apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał/ły dokumentu/ów.

  Do wniosku o uwierzytelnienie dokumentu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi nr: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000, tytułem: opłata za uwierzytelnienie + imię i nazwisko posiadacza dokumentów + nr PESEL.

  Wydanie apostille nie podlega opłacie.

  UWAGA:
  1. Komplet dokumentów składa się z:

 • Wypełnionego wniosku o poświadczenie apostille lub uwierzytelnienie
 • Oryginałów dokumentów do poświadczenia apostille lub uwierzytelnienia
 • Potwierdzenia wpłaty (dotyczy uwierzytelnienia).
 • Jeżeli dokumentacja będzie niepełna, wniosek nie będzie realizowany i zostanie wysłane wezwanie do jego uzupełnienia.

  2. Nie ma możliwości dokonania opłaty w siedzibie OKE. Opłaty przyjmujemy wyłącznie na rachunek bankowy.

  Do pobrania:
  Wniosek o apostille
  Wniosek o uwierzytelnienie

  Podstawa prawna:
  Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. - Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
  (Dz.U. poz. 1780).

  SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW
  Wniosek o przyjęcie na szkolenie (dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych)

  WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
  druk do pobrania

  ***

  EGZAMINY

  Deklaracje maturalne
  MATURA 2023

  E-deklaracje

  Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

  Zobacz: Instrukcję składania i przyjmowania e-deklaracji

  Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania

  Nazwa pobierz doc pobierz pdf do edycji
  Deklaracja 1a
  Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:
  - ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
  - ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
  - absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
  - absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
  - absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
  - absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
  - ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
  - ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)
  Deklaracja 1a ikona_pdf
  Deklaracja 1 B dla:
  Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:
  - absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
  - absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
  - absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
  - absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
  - absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
  - osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz kolejny)
  - osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)
  Deklaracja 1b ikona_pdf
  Deklaracja 1c Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)
  Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)
  Deklaracja 1c
  ikona_pdf

  Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych OKE w Łodzi z egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

  Informujemy, że w dniu 07.07.2021 r. został wyłączony system rezerwacji wglądów online. Wszystkie wglądy zaplanowane w tym systemie do dnia 07.07.2021 r. odbędą się zgodnie z wyznaczonym i potwierdzonym terminem.

  Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
  Wglądy w roku 2021 przeprowadzane będą na mocy Nr 932 dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do pobrania).

  Wniosek o wgląd można składać do OKE w Łodzi:
  W formie elektronicznej E-WNIOSEK O WGLĄD (instrukcja poniżej)
  lub
  -e-mailem, faksem lub pocztą tradycyjną (odpowiednio):
  Załącznik A: Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty (do pobrania)
  Załącznik B Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego (do pobrania)
  O terminie wglądu wnioskujący zostanie poinformowany sms-em oraz e-mailem podanym we wniosku.

  E-WNIOSEK O WGLĄD

  Informacja
  Do wypełnienia i przesłania Wniosku o wgląd jest potrzebny Arkusz kalkulacyjny Excel.

  1. Pobierz wniosek o wgląd.
  2. Wypełnij pobrany Wniosek o wgląd.
  3. Zapisz wniosek o wgląd (plik) na dysku
  4. Nadaj plikowi nazwę: wglądy
  5. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
  6. Prześlij Wniosek o wgląd (plik) korzystając z linku umieszczonego na tej stronie.


  Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty pobierz

  Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu maturalnego pobierz

  Wyślij wniosek o wgląd

  aby przesłać wniosek kliknij tutaj

  UWAGA: Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby dokonującej wglądu. We wglądzie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. We wglądzie nie może uczestniczyć osoba przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

  Przed wglądem należy zapoznać się z zasadami wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej:

  Zasady wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  E-WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW

  Wniosek można złożyć wyłącznie po dokonaniu wglądu.
  Wnioski złożone bez dokonania wglądu nie będą rozpatrywane.

  Informacja
  Do wypełnienia i przesłania Wniosku o weryfikację jest potrzebny Arkusz kalkulacyjny Excel.

  1. Pobierz wniosek o weryfikację.
  2. Wypełnij pobrany Wniosek o weryfikację.
  3. Zapisz Wniosek o weryfikację (plik) na dysku.
  4. Nadaj plikowi nazwę: weryfikacja.
  5. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
  6. Prześlij Wniosek o weryfikację (plik), korzystając z linku umieszczonego na tej stronie.

  Uwaga: w trakcie wypełniania wniosku o weryfikację sumy punktów z egzaminu maturalnego w polu szczegóły wniosku nie należy używać klawisza enter.

  Wyślij wniosek o weryfikację
  aby przesłać wniosek kliknij tutaj

  Wnioski o weryfikację sumy punktów

 • Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu ósmoklasisty - pobierz
 • Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu maturalnego - pobierz
 • Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

 • Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem Dyrektora OKE) - wniosek w docx
 • Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem Dyrektora OKE) - wniosek w pdf

 • Procedura odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (za pośrednictwem Dyrektora OKE)

  Informacja dotycząca wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych OKE w Łodzi

 • Wnioski o wgląd są przyjmowane od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
 • wniosek o wgląd można składać do OKE w Łodzi drogą elektroniczną, poprzez elektroniczny system rezerwacji, faksem lub pocztą tradycyjną
 • Elektroniczny system rezerwacji:

   - dla kwalifikacji: A.54/AU.54/PGF.04, A.20/AU.23/AUD.01, A.25/AU.28/AUD.05, E.14/EE.09/INF.03, PGF.07, AUD.02, AUD.05 - Zaplanuj w trybie online

   - dla pozostałych kwalifikacji

  • o terminie wglądu wnioskujący zostanie poinformowany e-mailem na adres podany we wniosku.
  • Wnioski o wgląd do pobrania dla osób, które nie korzystają z elektronicznego systemu rezerwacji:

   Formuła 2012 i 2017 - (do pobrania)
   Formuła 2019 - (do pobrania)

   UWAGA:
   Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby dokonującej wglądu. We wglądzie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

   Przed wglądem należy zapoznać się z zasadami wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej - Zasady wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie) obowiązujące w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

   E-WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW

   Wniosek można złożyć wyłącznie po dokonaniu wglądu.
   Wnioski złożone bez dokonania wglądu nie będą rozpatrywane.

   Informacja
   Do wypełnienia i przesłania Wniosku o weryfikację jest potrzebny Arkusz kalkulacyjny Excel.

   1. Pobierz wniosek o weryfikację.
   2. Wypełnij pobrany Wniosek o weryfikację.
   3. Zapisz Wniosek o weryfikację (plik) na dysku.
   4. Nadaj plikowi nazwę: weryfikacja.
   5. Upewnij się, czy wszystkie wpisane przez Ciebie dane są poprawne.
   6. Prześlij Wniosek o weryfikację (plik), korzystając z linku umieszczonego na tej stronie.

   Wnioski o weryfikację sumy punktów

   Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego pobierz


   Wyślij wniosek o weryfikację

   aby przesłać wniosek kliknij tutaj

   Wnioski o weryfikację sumy punktów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

   Formuła 2012 i 2017 - (do pobrania)

   Formuła 2019 - (do pobrania)


   ***

   ZGŁASZANIE ASYSTENTÓW TECHNICZNYCH

   W związku z nowym obiegiem dokumentów związanych z umowami dla asystentów technicznych uprzejmie informujemy, że w panelu dla dyrektorów szkół zawodowych w folderach nazwanych identyfikatorami szkół umieszczone zostały:

  • wypełnione druki DANYCH DO ZAWARCIA UMOWY dla asystentów technicznych,
  • umowy,
  • rachunki do tych umów.
  • Po wydrukowaniu ww. dokumentów, w trybie pilnym szkoły muszą odesłać do OKE w Łodzi zweryfikowane i podpisane przez asystentów technicznych DANE DO ZAWARCIA UMOWY oraz 2 egzemplarze podpisanej umowy. Muszą one zostać dostarczone do OKE w Łodzi najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu określonym w §2 pkt 1 ww. umowy.

   Po przeprowadzonym egzaminie należy wydrukować i wypełnić rachunek do umowy. Wystawcą rachunku jest asystent techniczny, który się na nim podpisuje. Integralną część rachunku stanowi tabela – rozliczenie pracy asystenta technicznego, w której kierownik ośrodka egzaminowania/dyrektor szkoły podpisując się potwierdza dane zawarte w rozliczeniu. Tak przygotowany rachunek należy niezwłocznie po egzaminie (lub egzaminach w danym ośrodku/szkole) odesłać do OKE w Łodzi.   Wytworzył: CKE, OKE (2010-10-08)
   Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:17:24)
   Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2022-09-19 13:29:10)
   
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer